Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov v spoločnosti ShipEx Logistic s.r.o.

Spoločnosť ShipEx Logistic s.r.o. postupuje pri spracovaní osobných údajov najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších (ďalej len “Zákon“).

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť ShipEx Logistic s.r.o., poskytujúca zasielateľské služby, vystupuje pri práci s dátami ako prevádzkovateľ osobných údajov, ktorý sám alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Zelný trh 293/10, Brno - mesto, 602 00 Brno

Emailová adresa: info@balikdozahranicia.sk

Telefónny kontakt: (+421) 948 450 318

 

Pre poskytnutie služby v rámci objednávky je ShipEx Logistic s.r.o. oprávnená spracovať osobné údaje zákazníka alebo osobné údaje poskytnuté či zadanej zákazníkom pri registrácii. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre plnenie zmluvy so subjektom.


Úvod

Tieto zásady ochrany osobných údajov informujú subjekt údajov o spracovaní osobných údajov, ktoré sú nám poskytnuté pre splnenie objednávky.

 

Vymedzenie základných pojmov podľa GDPR

 

Čo je GDPR - anglicky General Data Protection Regulation čiže všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, celým názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej tiež “GDPR“), je nový právny predpis EÚ, ktorým je zavádzaná európska reforma ochrany osobných údajov. V celej EÚ nadobúdol účinnosť 25. mája 2018, je priamo záväzné a má prednosť pred vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Dotknutá osoba - akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba - nositeľ osobných údajov. Dotknutou osobou je fyzická osoba (i) ktorá si objedná u prevádzkovateľa zasielateľské služby alebo (ii) ktorej prevádzkovateľ doručuje zásielku objednanú inou dotknutou osobou alebo (iii) ktorej prevádzkovateľ zasiela notifikácie týkajúce sa plnenia objednávky zasielateľských služieb.

Prevádzkovateľ - fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

Príjemca údajov - fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorým sú osobné údaje poskytnuté. Ak príjemca údaje ďalej o svojej vôli spracováva, stáva sa ďalším prevádzkovateľom, ale to je z pohľadu pôvodného prevádzkovateľa irelevantné. Príjemcom však nie je orgán verejnej moci, ktorý údaje môže získavať v rámci svojej činnosti.

Osobné údaje - všetky informácie o dotknutej osobe, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentálnou, ekonomickou, kultúrnou alebo spoločenskou identitou tejto fyzickej osoby.

Spracovanie - akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenia, vymazanie alebo zničenie.

 

Spracúvané osobné údaje

 

Medzi údaje, ktoré spracúvame patria bežné osobné údaje:

 • osobné údaje, ktoré nám umožňujú Vás kontaktovať, inými slovami teda kontaktné údaje: emailová adresa, telefónne číslo, adresa vyzdvihnutie a doručenie, fakturačná adresa,
 • identifikačné údaje - meno a priezvisko, užívateľské meno,
 • údaje o objednanej službe, obsahujúce údaje a prepravovanej zásielke, ktoré ste u nás objednali, spôsob platby vrátane bankového účtu alebo detailov platobnej karty a údaje o reklamáciách,
 • údaje spojené s využitím call centra (najmä nahrávky hovorov),
 • údaje o vašom správaní na webe ako je IP adresa, identifikácia zariadení a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií, napr. voľbu jazyka, veľkosť písma a ďalšie preferencie zobrazenia, nastavenia bezpečnosti, správa siete a prístupnosť, štatistické údaje, ktoré sú vyhodnotené z návštevnosti webovej stránky.


Účely spracúvania osobných údajov

Pri objednávke je vyžadované zadanie osobných údajov, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt).

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky zákazníka (tj. dotknutej osoby) a informovanie a kontaktovanie dotknutej osoby o plnení objednávky; prípadne reklamačného konania a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi príkazcom a zasielateľom. 

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov pri vybavovaní objednávky je plnenie zmluvného vzťahu podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnením právnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v ochrane vlastných nárokov spojených so zmluvným vzťahom alebo v súvislosti so zasielaním notifikácií týkajúcich sa objednávky.

 

Účelom spracúvania pre údaje spojené s využitím call centra je vybavenie požiadaviek či reklamácií zákazníka.

Zákonným dôvodom pre spracúvanie osobných údajov v rámci call centra je súhlas udelený prevádzkovateľovi.

 

Účelom spracúvania osobných údajov získaných zaznamenávaním cookies súborov:

Súbory cookie používame napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov. 

Zákonným dôvodom pre spracúvanie osobných údajov v rámci cookies súborov je súhlas udelený prevádzkovateľovi.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ ukladá osobné údaje zákazníka po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi  príkazcom a zasielateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Na účely plnenia právnych povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a najmä z platných právnych predpisov osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

 

Na účely vybavenia otázok a reklamácií prostredníctvom call centra bude prevádzkovateľ uchovávať nahrávky hovoru len po dobu nutnú na vybavenie reklamácie či dopytu, najdlhšie však po dobu 1/2 roka, ak nie je v osobitných prípadoch nevyhnutná iná doba spracúvania.

 

Osobné údaje získané prostredníctvom cookies súborov sú spracúvané po dobu 1 mesiaca v prípade nevyhnutných cookies a po dobu 2 rokov v prípade funkčných a reklamných cookies.

 

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s GDPR spôsobom, ktorý zaručuje náležitú bezpečnosť a dôvernosť týchto údajov, okrem iného za účelom zabránenia neoprávnenému prístupu k osobným údajom a k zariadeniam používaným na ich spracovanie alebo ich neoprávnenému použitiu. Zabezpečenie spracovania osobných údajov je vykonávané v súlade s čl. 32 GDPR.


Príjemcovia osobných údajov, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené

Príjemcom osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje prevádzkovateľom poskytnuté.

BGA group, s.r.o. odovzdáva dané údaje príjemcom, ktorí sú súčasťou plnenia služby pre zákazníka, sú uvedení na webových stránkach, a to najmä zmluvní dopravcovia podieľajúci sa na realizácii prepravy zásielok, ich pobočky a franšízy. Objednávkou služby v našej spoločnosti súčasne beriete na vedomie, že osobné údaje budú poskytnuté uvedeným príjemcom.

 

Ďalej potom títo príjemcovia:

prevádzkovatelia marketingových nástrojov a marketingové agentúry,

príjemcovi osobných údajov, ktorí zabezpečujú realizáciu platieb na základe zmluvy, služby prevádzkovania webovej aplikácie a dátového úložiska, IT spoločnosti, advokáti, daňoví poradcovia.

 

Zoznam konkrétnych príjemcov osobných údajov, ktoré využívame:

UNITED PARCEL SERVICE SLOVAKIA,

TNT Express N. V., FedEx

TOPTRANS EU,

DPD, PPL CZ s.r.o.,

GoPay s.r.o., a.s.,

Facebook,

Google LLC (Google Ads, Google Analytics, Google Disk),

Vodafone Czech Republic a.s., ktorá zabezpečuje služby call centra, pričom podmienky poskytovania služby, vrátane informácií o tom, ako daná spoločnosť spracováva údaje sú uvedené tu.

 

Odovzdanie osobných údajov do zahraničia

V prípade, že zákazník objedná prepravu s miestom doručenia v zahraničí, je prenos osobných údajov do zahraničia nevyhnutný pre splnenie objednanej zasielateľskej služby.

Osobné údaje sú odovzdávané tiež oprávneným prepravným spoločnostiam a colným orgánom na účely colného konania, v krajine určenej zákazníkom.

BGA group, s.r.o. môže byť nútená odovzdať vaše informácie miestnym alebo zahraničným orgánom štátnej moci, aby vyhovela platným právnym predpisom alebo v záujme doručenia vašej zásielky na miesto určenia. Upozorňujeme, že cudzie krajiny nemusia uplatňovať rovnaké zákony na ochranu údajov ako krajina, kde ste informácie pôvodne poskytli.

Ak je miestom doručenia krajina mimo územia EÚ, beriete na vedomie, že prevádzkovateľ bude prenášať osobné údaje do krajín mimo územia EÚ a to v súvislosti s plnením predmetu zasielateľskej zmluvy.

 

Prevádzkovateľ vykonáva prenos pri poskytovaní osobných údajov externému poskytovateľovi dátového úložiska (Google Disk) a externých softvérových služieb (Google Ads, Google Analytics, Facebook), pričom vždy kladie dôraz na dostatočne prijaté opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. 

 

Práva dotknutej osoby

BGA group, s.r.o.rešpektuje základné práva a slobody dotknutých osôb. GDPR zvyšuje právo na súkromie dotknutej osoby. Podľa tohto nariadenia majú dotknuté osoby právo:

 

 • byť informované o spracúvaní svojich osobných údajov a mať prístup k nim (právo byť informovaný a právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR)

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

  • účele spracúvania osobných údajov,
  • kategórii spracúvaných osobných údajov,
  • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
  • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
  • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
  • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona alebo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa ustanovenia čl. 77 GDPR,
  • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
  • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa ustanovenie čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR a ustanovenia § 28 ods. 1 a 4 Zákona (v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu
 • na opravu svojich nesprávnych osobných údajov (právo na opravu podľa článku 16 GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 • na vymazanie svojich osobných údajov (právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa predchádzajúcej vety, ak

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  • dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • na obmedzenie spracúvania (právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

  • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • na získanie svojich osobných údajov a ich prenesenie inému prevádzkovateľovi (právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Toto právo platí ak:

   • sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo zmluve a
  • sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • namietať voči spracúvaniu údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov alebo realizovania dôležitej úlohy vo verejnom záujme (právo namietať podľa článku 21)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.

 

pod podmienkou, že sú splnené potrebné zákonné požiadavky.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov. Vzor návrhu na začatie konania bude uverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov

 

Prehlasujeme, že údaje sú spracúvané korektne a zhromažďovať na určité a legitímne účely a zároveň spracúvať spôsobom, ktorý zabezpečí ich náležité zabezpečenie pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním.

 

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu a bez výhrad prijímate a súhlasíte s použitím svojich osobných údajov na účely plnenia nevyhnutné na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi príkazcom a zasielateľom.

 

 

Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich vydania, tj. 28. 9. 2020

Novinky a akcie na e-mail

E-mailová adresaZadajte platný email
Potřebujete poradit?
Jsme tu pro Vás denně od 8:00 - 17:00 na (+421) 950 105 209
Sledujte nás fb
Platobné metódy - GoPay, MasterCard, VISA, Maestro
Platobné metódy - GoPay, MasterCard, VISA, Maestro